Platforma poradcov GES

V rámci projektu GuarantEE bola vytvorená platforma poradcov  pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (GES).

Platforma je neformálne otvorené zoskupenie poradcov pre GES, ktorí sa rozhodli dodržiavať kvalitatívne kritériá definované projektom GaurantEE a princípy uvedené v európskom etickom kódexe pre Energy Performance Contracting – EPC.

Členovia platformy

ENERGY CENTRE BRATISLAVA

Meno: Ing. Marcel Lauko
Adresa: Ambrova 35, 831 01 Bratislava
email: office@ecb.sk
telefónne číslo: +421 2 59300091, +421 903 905 345
webstránka: www.ecb.sk
Popis činnosti
•   Našim hlavným poslaním je propagácia a podpora racionálneho využívania energie.
•   Pripravujeme projekty garantovaných energetických služieb v súkromnom aj verejnom sektore, projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov a priemyselných prevádzok.
•   Pripravujeme prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti, hodnotenie investičných projektov a posudky energetickej hospodárnosti.
•   Vypracúvame energetické audity.


ENERGY SYSTEMS GROUP

Webstránka: www.esg.sk
Meno: Ing. Miroslav Dian
email: dian@esg.sk
telefónne číslo: +421 908 902 554
Meno: Ing. Marián Holúbek
email: holubekm@esg.sk
telefónne číslo: +421 905 876 786
Popis činnosti:
Spoločnosť ESG® sa prostredníctvom odborného poradenstva úzko zameriava na podnikanie v oblasti poskytovania energetických služieb a činnosti v oblasti životného prostredia. Služby a činnosti zahŕňajú najmä energetické audity, štúdie, analýzy, certifikácie, implementáciu systémov energetického manažmentu, vrátane návrhu technických riešení s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú a nákladovú efektívnosť u spotrebiteľov energie.
ESG® má solídne skúsenosti s energetickými štúdiami, štúdiami realizovateľnosti, energetickým trhom na Slovensku, manažmentom projektov energetickej efektívnosti, využívaním obnoviteľných zdrojov a energetickým manažmentom. Filozofia ESG® považuje zachovanie nezávislosti od dodávateľov technologických riešení ako jeden zo základných princípov a podmienok pre fungovanie nezáviského poradcu.


ENVIROS

Meno: Ing. Róbert Máček
Adresa: Apollo Business Centre II, Blok E, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
email: robert.macek@enviros.sk, matej.brestovsky@enviros.sk
telefónne číslo: +421 940 636 475, +421 940 636 474
Webstránka: www.enviros.sk
Popis činnosti:
Spoločnosť Enviros, s.r.o., so sídlom v Bratislave a Prahe, je jednou z popredných poradenských spoločností poskytujúcich svoje služby predovšetkým v oblasti energetiky, životného prostredia a manažmentu. Majoritným vlastníkom spoločnosti je Enviros Global Limited so sídlom vo Veľkej Británii.
V príprave vášho projektu garantovaných úspor:
•  vyberieme objekty vhodné pre využitie metódy EPC
•  nastavíme parametre projektu a jeho varianty
•  prerokujeme ciele projektu energetických úspor a vhodné en.úsporné opatrenia, vysvetlíme ďalší postup
•  asistujeme pri verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou ESCO
•  naši odborníci verifikujú (overujú) dosahované úspory
•  aj naše služby môžu byť splácané z dosiahnutých úspor


CityEnergy

Meno: Ing. Peter Lukošík, Ing. Ivan Hovorka, PhD.
Adresa: Obrancov mieru č.29, 040 01 Košice
email: info@cityenergy.sk
telefónne číslo: +421 948 224 626
webstránka: www.cityenergy.sk
Popis činnosti:
•   poradenstvo pri zavádzaní Energetického manažmentu
•   výkon Energetického manažmentu
•   poradenstvo pri príprave GES, príprava podmienok pre výber poskytovateľa GES, technická pomoc pri výbere poskytovateľa GES, monitoring výsledkov pri realizácii GES u prijímateľa GES
•   vypracovanie Energetických auditov, konceptov rozvoja tepelných hospodárstiev, energetických štúdií a pod.


Tatra Tender

Meno: Mgr. Vladimír Oros, Mgr. Juraj Revický, LL.M.
Adresa: Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
email: info@tatratender.sk
telefónne číslo: +421 911 492 225
webstránka: www.tatratender.sk
Popis činnosti:
Spoločnosť Tatra Tender, s.r.o. poskytuje profesionálne služby poradenstva vo verejnom obstarávaní a zabezpečuje jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania, úplný outsourcing verejného obstarávania a súvisiace doplnkové  poradenské služby.


ALOCONS

Meno: Ing. Ladislav Piršel, PhD.
Adresa: Lombardiniho 22/B, 831 03  Bratislava
email: ladislav.pirsel@alocons.com
telefónne číslo: +421 905 722 954
webstránka: www.alocons.com
Popis činnosti:
Energetické audity, audity udržateľnosti budov podľa BREEAM International, audity facility managementu, zavádzanie energetického manažmentu podľa ISO 50001.


C.E.I.S. CZ

Meno: Vladimír Baginský
Adresa: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, Česká Republika
email: info@ceis.cz
telefónne číslo: +421 558740250; +421 731 656 651
webstránka: www.ceis.cz
Popis činnosti:
Okrem projektovania v oblasti inžinierskych sietí, energetických zdrojov, TZB a ZTI sa zaoberáme energetickými štúdiami a analýzami pre projekty garantovaných energetických služieb. Od roku 2010 pôsobíme ako poradcovia a konzultanti pri prípravách projektov GES aj pri organizácii verejného obstarávania na výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby. Sme členom asociácie APES ČR. Nie sme realizátori ani prevádzkovatelia energetických systémov.


BMS ENERGY

Meno: Ing. Miroslav Muška
Adresa: Na kopci 2, 811 02 Bratislava
email: bmsenergy@centrum.sk
telefónne číslo: +421 907 703 005
Popis činnosti:
Spoločnosť sa zaoberá poradenskou činnosťou v oblasti energetických úspor, zabezpečuje process verejného obstarávania, spracovávame podklady k systému garantovaných energetických služieb (GES).


MART SYSTEM

Adresa: Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš
webstránka: www.martsystem.sk
Meno: Ladislav Pančišín
email: pancisin@martsystem.sk
telefónne číslo: +421 905 622 546
Meno: Ing. Štefan Kuna
email: kuna@martsystem.sk
telefónne číslo: +421 905 797 059
Popis činnosti:
•   Dodávka a montáž meracej, regulačnej a automatizačnej techniky pre oblasť priemyslu a verejných budov
•   Energetické poradenstvo a implementácia opatrení potrebných pre zníženie energetickej náročnosti budov
•   Realizácia projektov GES
•   Servisná činnosť a energetický manažment


SEVEn Energy SK,
organizačná zložka

Meno: Ing. Juraj Chochlík
Adresa: Roľnícka 10, 831 07 Bratislava
email:juraj.chochlik@svncz.sk
telefónne číslo: +420 603891522
webstránka: www.svn.cz
Popis činnosti:
•   činnosť poradcu v rámci podpornej energetickej služby
•   činnosť ESCO v rámci garantovanej energetickej služby
•   činnosť energetického audítora
•   činnosť v rámci prevádzkovania verejného obstarávania

Print Friendly

Newsletter