Investor projektu

Výběr dodavatele energetických služeb pro objekty Města Přelouč

Výchozí situace

Rozsah projektu

Město Přelouč zařadilo do projektu úsporných opatření metodou EPC celkem 12 objektů.  Mezi objekty patřilo 5 základních škol, 1 základní umělecká škola, záložna, požární zbrojnice, sportovní hala, areál Technických služeb, mateřská škola a vybraná část veřejného osvětlení.

Cílem projektu byla za pomoci facilitátora identifikovat v uvedených objektech možnosti úspory paliv, energie a vody, které by bylo možné dosáhnout realizací projektu EPC – Energy Performance Contracting.

Areál základní školy v Neratovicích je složený celkem z deseti pavilonů.
Budovy školy byly v roce 2013 a 2014 zatepleny, byla vyměněna okna. K tomuto projektu, který probíhal souběžně s projektem EPC, byla pro uchazeče k dispozici projektová dokumentace, nabídka dodavatele stavebních prací, harmonogram zateplení a další podklady. Garantovaná úspora v projektu EPC zahrnula podle požadavků zadavatele i úspory ze zateplení.

Výchozí stav
Objekty v areálu neměly žádné opatření, zlepšující tepelně izolační vlastnosti budov. Budovy byly v původním stavu. Zateplení budov bylo připravenok realizaci před zahájením projektu EPC, bylo provedeno v letech 2013 a 2014.
Technický stav technických zařízení, zejména vytápění a rozvodů byl nevyhovující.
Technický stav osvětlení byl nevyhovující, jeho provoz vlivem energeticky nevyhovujících osvělovacích těles s vysokou spotřebou byl značně neekonomický.

Cíle a opatření

Cíle zadavatele
Snížení nákladů na energie
Zlepšení vnitřního prostředí objektu
Zvýšení komfortu uživatelů
Zlepšení technického stavu budov
Zhodnocení budov
Snížení spotřeby vody

Provedená opatření
Instalace IRC (individual room control)
Montáž 8ks nových automatických uzavíracích klapek na hlavní topné větve
Nové centrální oběhové čerpadlo ÚT s frekvenční regulací otáček
Elektrický ohřev TV pro bytovou jednotku
Napojení centrálního ohřevu TUV na dispečink IRC
Náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné
Aplikace úsporných zařízení v oblasti hospodaření s vodou

Fakta

Uzavření kontraktu 2013
Doba trvání kontraktu 3 roky
Výše investice € 2 904 000
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 3 407 621
Garantované úspory € 1 415 000
Garantované úspory % 48,7
Realizátor opatření (ESCO) ENESA a.s.
Facilitátor ENVIROS s.r.o.

Inovace a výhody pro uživatele
Zlepšení technického stavu objektů
Efektivní regulace ÚT a eliminace tepelných ztrát na rozvodech
Splnění hygienických norem u osvětlení
Zkvalitnění vnitřního prostředí v zateplených budovách
Zavedení energetického managementu a sledování spotřeby energie v budovách