O projekte

Prečo energetické služby?

Budovy predstavujú najväčšieho spotrebiteľa energie v Európe. So 40% podielom na celkovej konečnej spotrebe energie (2012) sú zodpovedné za 38% emisií CO2. Aby boli splnené ciele EÚ v oblasti znižovania energetickej efektívnosti a na zníženie emisií CO2, je potrebné značne urýchliť modernizáciu budov, ktorá zaostáva. Keďže verejné rozpočty sú v mnohých krajinách napäté, je dôležité umožniť využívanie súkromných zdrojov kapitálu, využiť energetické služby a implementovať nevyhnutné opatrenia na úspory energie.

Vylepšenie EPC

Energy Performance Contracting (EPC) je model energetických služieb, ktorý je už 20 rokov úspešne používaný hlavne pri modernizácii verejných budov. Väčšiemu využitiu EPC za hranicami verejného sektora bolo doposiaľ zabránené hlavne dvoma nevyriešenými problémami: rozdeľovanie benefitov medzi vlastníka a nájomcu v prípade prenajímaných budov a nedostatok dostatočne flexibilných zmluvných modelov.

Ciele projektu

V rámci projektu guarantEE bude 14 partnerov so skúsenosťami v danej oblasti vyvíjať inovatívne obchodné a finančné modely pre projekty energetických služieb. Pri prenajímaných budovách je cieľom navrhnúť a otestovať riešenia, v ktorých sú benefity rovnomerne rozdelené medzi užívateľa, vlastníka budovy a ESCO (prístup „každý vyhráva“).

Je potrebné navrhnúť a vytvoriť flexibilnejšie varianty zmlúv o EPC so zreteľom na vlastníkov budov vo verejnom sektore

Účastníci trhu sa intenzívne zapoja do analýzy pretrvávajúcich prekážok a do definícií vhodných riešení.

Inovatívne modely energetických služieb budú otestované na pilotných projektoch, v ktorých dostanú vlastníci budov podporu od skúsených EPC konzultantov.

Newsletter