Cieľové skupiny

Manažment verejného majetku

Počas posledných 20 rokov bol Energy Performance Contracting (EPC) úspešne využívaný pri realizácií projektov vo verejnom sektore. Vo veľkom počte boli zmodernizované verejné budovy, ako napríklad školy, nemocnice, univerzity, radnice, kultúrne domy, plavárne a prevádzky polície v rôznych európskych krajinách a mestách.

V rámci projektu guarantEE budú oslovení správcovia verejného majetku, aby sa zapojili do diskusie o možných zlepšeniach EPC modelu. Taktiež dostanú podporu pri implementácii pilotných projektov.

 

Vlastníci súkromných budov

V posledných rokoch sa v mnohých krajinách zvýšil podiel EPC klientov zo súkromného sektora (hlavne z oblasti priemyslu a sektora služieb). V súčasnosti je EPC mnohými klientmi zo súkromného sektora vnímané ako nedostatočne flexibilné: zmluvné obdobia sú príliš dlhé, odstúpenie od zmlúv je komplikované, najmenšie možné projekty sú príliš veľké.

Projekt guarantEE prizve vlastníkov budov a manažérov prevádzok k posúdeniu možností a k implementácii inovatívnych riešení na lepšie prispôsobenie EPC pre súkromný sektor.

 

Konzultanti

EPC konzultanti vedia poskytnúť klientom EPC podporu počas zložitého procesu EPC projektu. Konzultanti hrajú dôležitú rolu hlavne pri využívaní inovatívnych modelov.

V rámci projektu guarantEE, bude vytvorená sieť konzultantov v 14 zúčastnených krajinách, čím sa podporí výmena know-how a budovanie kapacít v rámci tejto skupiny.

Newsletter