Kontakt

Energetické centrum Bratislava

             Energetické centrum Bratislava (ECB) je občianskym združením. Jeho predchodca – Energetické centrum Európskeho spoločenstva Bratislava (European Communities Energy Centre Bratislava – ECECB) bolo založené v roku 1992 programom Európskeho spoločenstva ako agentúra. Jej úlohou bola príprava štúdií a účasť na programoch podporujúcich informovanosť verejnosti a zber údajov pre potreby Európskeho spoločenstva.

Od roku 1997 sa agentúra začlenila do organizačnej štruktúry Slovenskej energetickej agentúry ako jej oddelenie.

Od roku 1999 má Energetické centrum Bratislava vlastnú právnu subjektivitou. Súčasné poslanie je propagácia a uvádzanie energetickej efektívnosti (EE) a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do praxe. Podporuje inovatívne energetické technológie a finančné mechanizmy a organizuje vzdelávacie podujatia. Jedným z hlavných cieľov je asistencia pri projektoch využívania obnoviteľných zdrojov energie a využívanie metódy EPC (financovanie prostredníctvom garantovaných úspor energie) . ECB poskytuje aktivity v dvoch oblastiach:

 1. Poradenská, konzultačná a technická asistencia pre súkromný a verejný sektor
 2. Služby pre verejnosť zamerané na vzdelávanie, transfer know-how a zvýšenie povedomia.

 

ECB vykonáva najmä:

 • zber, spracovanie a výmena vedeckých, technických a ekonomických informácií,
 • energetické poradenstvo pre občanov – užívateľov energie (konečných spotrebiteľov), výchova a ďalšie vzdelávanie odborníkov v danej oblasti, najmä energetických poradcov, audítorov a pod.,
 • organizácia osvetových podujatí na výchovu občanov k energetickému povedomiu,
 • príprava, vypracovanie, vydávanie a šírenie neperiodických publikácií,
 • spolupráca so štátnymi inštitúciami na príprave normatívnych, legislatívnych a iných dokumentov,
 • organizácia informačných podujatí formou konferencií, seminárov, výstav a pod.,
 • spolupráca s hromadnými oznamovacími prostriedkami zameraná na osvetu a výchovu občanov prostredníctvom mediálnych informačných aktivít,
 • spolupráca na tuzemských a zahraničných podporných programoch a projektoch spoluúčasťou na ich koordinácii, riešení a realizácii, vrátane transferu inovatívnych energetických technológií,
 • riešenie a príprava projektov energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných energetických zdrojov pre domáce a zahraničné subjekty,
 • aktivity vyplývajúce zo súčasného a budúceho členstva v medzinárodných inštitúciách a sieťach,
 • poskytovanie služieb domácim a zahraničným subjektom pri nadväzovaní vzájomných kontaktov,
 • spolupráca so zahraničím vo všetkých oblastiach činnosti.

ECB ponúka služby klientom z verejného aj súkromného sektoru. Spolupracujeme so štátnou aj verejnou správou, s veľkými energetickými firmami, s bankami, ale aj s malými a strednými podnikateľmi. Neobmedzujeme sa hranicami Slovenska – naše projekty pozná západná Európa, naša pomoc smerovala na Balkán a do strednej Ázie.

Kontaktná osoba:

Marcel Lauko
lauko@ecb.sk
M: +421 903 905 345

Web: www.ecb2.sk

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.