Knowledge Base

Správa o úlohe poradcov GES

Pri implementácii pilotných guarantEE projektov zohrávali kľúčovú úlohu poradcovia pre garantované energetické služby. Správa ECP Facilitation report (D5.2) analyzuje úlohu poradcov GES na rozvoji trhu s energetickými službami v partnerských krajinách. Správa je v anglickom jazyku so zhrnutím v slovenčine.

Download

Správa o pilotných projektoch

Pozrite si súhrnnú správu o výstupoch zo zapojených pilotných projektov – Pilot project report (D5.1). Správa je v anglickom jazyku so zhrnutím v slovenčine.

Download

Tréningový modul – Triple Win riešenie

Triple Win prístup je spôsob ako prekonať bariéru rozdelenia benefitov a povinností pri prenajímaných budovách, tzv. „Split Incetive“ dilema. Tento tréningový modul detailne popisuje jednotlivé varianty aplikácie tohto prístupu.

Download

Tréningový modul – Flexibilita pri zmluvách o GES

Niektoré aspekty v existujúcich zmluvách o energetických službách, môžu byť z pohľadu zákazníkov zo súkromného sektora problematické. V projekte guarantEE sme navrhli alternatívne zmluvné riešenia, ktoré by tieto problémy eliminovali. Tieto riešenia sú predstavené v priloženom tréningovom module.

Download

Tréningový modul – Poradca GES

Tento tréningový modul vysvetľuje úlohu poradcu pre garantované energetické služby (GES) v procese zahajovania a prípravy GES projektov. Obsahuje zoznam zručností, ktoré by mal poradca mať a spôsob, akým je deklarovaná nestrannosť GES poradcu.

Download

Webinár: Triple Win prístup pre obytné budovy (v AJ)

Download

Školenie: Poradca pre GES – modul II.

Dňa 22.novembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 2.modul vzdelávania pre poradcov GES.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

  • O projekte GuarantEE
  • Zluvný rámec projektov GES
  • Špecifiká zmluvnho rámca podľa metodiky Eurostatu
  • Zmena regulačného prostredia v nadväznosti na Eurostat
  • Meranie a verifikácia úspor – základné princípy
Download

Webinár Triple win prístup pre administratívne budovy (v AJ)

Download

Medzinárodný GuarantEE webinár o M&V (v AJ)

Download

Školenie: Poradca pre GES – modul I.

Dňa 6.februára 2018 sa v Bratislave uskutočnil 1.modul vzdelávania pre poradcov GES.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

Úvod do GES a úloha poradcu (Marcel Lauko, ECB)

Základné prvky analýzy projektu GES (Pavol Tužinský, ECB)

GES a jej obstaranie (Juraj Revický, Tatra Tender)

Kľúčové otázky pri projektoch GES (Tomáš Kubečka, APES)

Platforma GES poradcov a projekt GuarantEE (Monika Rothová, ECB)

Download