MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Meno: Ing. Dana Jenčová, MBA
Adresa: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
emailová adresa: jencova@mediinvest.sk
telefónne číslo: +421 915 942 434
webstránka: www.mediinvest.sk

Popis činnosti
Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov. Zaoberá sa prioritne spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou. Pri tvorbe projektov sa spoločnosť snaží o dodržiavanie SMART princípov a zohľadňovanie životného cyklu projektov v nadväznosti na strategické ciele žiadateľa resp. príjemcu pomoci. Zamestnanci spoločnosti používajú metodiku riadenia projektov PRINCE2 a postupy stanovené v rámci dodržiavania ISO princípov na základe Certifikátu manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a Certifikátu environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001.

Samostatnou odbornou činnosťou pre klientov MEDIINVEST Consulting je príprava a realizácia verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v rámci všetkých postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pri tejto činnosti sa spoločnosť riadi princípmi transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti. Spoločnosť taktiež pôsobí v oblasti rozvoja vidieka ako Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka v rámci PRV 2014-2020, pripravuje informačné programy pre beneficientov PRV, školiace programy pre predstaviteľov samospráv a tretieho sektora, realizuje vzdelávanie v rôznych oblastiach celoživotného vzdelávania ako aj v oblasti projektového manažmentu. Spoločnosť poskytuje klientovi komplexný servis služieb, počínajúc posúdením projektového zámeru, pokračujúc prípravou žiadosti o grant, spracovaním plánov rozvoja samospráv, analýz, štúdií, rozpočtov a podpornej dokumentácie. Zabezpečuje publicitu projektu a informovanosť v ktoromkoľvek regióne Slovenska.

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.