MP Profit PB, s.r.o.

Meno: Mgr. Peter Potecký
Adresa: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
email: peter.potecky@mpprofit.sk
telefónne číslo: +421 918 554 379
webstránka: www.mpprofit.sk

Popis činnosti:

Skupina MP Profit začala svoju činnosť v roku 2007 spolu so štartom Programového obdobia 2007-2013 a začala sa aktívne podieľať na čerpaní prostriedkov EÚ už v rámci tohto prvého riadneho programového obdobia. Od počiatku sa spoločnosť špecializovala vo svojej činnosti na aktivity súvisiace so spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou až po úplné vyúčtovanie a ukončenie projektu. S prípravou projektov na čerpanie fondov EÚ úzko súvisí aj príprava a realizácia procesov verejného obstarávania, kde sme dosiahli v posledných dvoch rokoch až na vrchol v počte úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní.

Naša činnosť sa vyznačuje dlhodobou stabilitou, vysokou mierou profesionality a komplexne pripraveným tímom odborníkov z oblasti práva, ekonómie, stavebníctva a logistiky. Preto je naša spoločnosť stabilným partnerom mnohých významných súkromných spoločností, miest a obcí a tiež vysokých škôl a výskumných ústavov, pre ktorých sme pripravili viac ako 500 úspešných projektov v celkovom objeme viac ako 250 mil.EUR.

Vysokú mieru profesionality, jedinečné zručnosti a hlboké vedomosti v spojitosti s niekoľkoročnou praxou vyústili do získania certifikátov:

  • Certifikát manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, rozšírený o STN ISO 10006
  • Certifikát environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001
  • Certifikát manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001

Naša spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo pri príprave projektov od analýzy možností čerpania prostriedkov v rámci dotačných schém, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spracovanie komplexných žiadostí a dokumentácie dôležitej k úplnosti podkladov na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ podľa platných metodík, realizáciu (implementáciu) projektu, jeho technický dozor a záverečné vyhodnotenie. U nás nájdete všetko pre eurofondy pod jednou strechou.

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.